Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celach handlowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych zwanego dalej ,,RODO’’ informujemy, że:

   

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RADEX Poland Sp. z o.o.  ul. Przemysłowa 3, 14-200 Iława, wynikających na podstawie dotychczasowej współpracy.

   1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach świadczenia usług handlowych w zakresie sprzedaży towarów, usług i wyrobów, rozpatrywania reklamacji.

   1. Spółka będzie przetwarzała pozyskane od Pani/Pana dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP), dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mailowy). Pani /Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki, między innymi dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu ubezpieczenia należności Spółki, bankom i instytucjom finansującym działalność Spółki, Partnerom w celu realizacji działań marketingowych – przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej ze Spółką i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

   1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody.

   1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

   1. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani /Pana danych osobowych
    przysługuje Pani/Panu :

    

    1. prawo dostępu do danych osobowych,

    1. prawo do sprostowania danych osobowych,

    1. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

    1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

    1. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

    1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz potrzeby marketingu bezpośredniego,

    1. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

    1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

    1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.